skip to Main Content

AVLSMÅL

Vi selger valper med bakgrunn i en genuin interesse for tolleren, og ikke av profitt. Vi legger vekt på å avle hunder ut i fra det vi mener er til det beste for rasens utvikling. For å hele tiden kunne kvalitetssikre og forbedre oppdrettet vårt, er det avgjørende at vi holder en åpen og god dialog med våre valpekjøpere! Velger du å kjøpe valp av oss, vil dette medføre at du også kjøper deg inn i et samarbeid med oss gjennom hele hundens liv. Kontakt oss når som helst om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til! Vi er alltid glade for å kunne være til hjelp.

SUNNHET & EXTERIØR

Vi avler kun på sunne, friske og rasetypiske individer. Eksteriørt ønsker vi hunder som ikke er ekstreme i hverken den ene eller andre retningen. Med det mener vi eksempelvis god benstamme, passe med pels og helsemessig sunne vinkler. Foreldredyrene er fri for HD/AA, er genetisk testet fri (A eller B) for øyesykdommen PRA og for øvrig øyelyst fri for generelle øyesykdommer. Vi følger Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett, men velger å legge lista noe høyere enn Retrieverklubbens avlspolicy. Vi bruker mye tid og ressurser på å finne det vi mener er en over middels god kombinasjon av avlsdyr. Vi er selv aktive mennesker, og ønsker derav hunder som harmonerer med en aktiv livsstil. Vi har derfor stort fokus på å legge forholdene til rette for avkom med en sunn og korrekt bygd kropp med god motorikk, velegnet for aktivitet og fysiske utfordringer som retrieveren måtte stilles overfor. Vi tilstreber at hundene også skal ha stor, men håndterbar, arbeidskapasitet. Med dette mener vi at hunden skal ha stor arbeidsevne og arbeidslyst, men samtidig inneha gode samarbeidsegenskaper, og tolerere det å ikke skulle jobbe til enhver tid – noe som kan være en utfordring for en ivrig toller. Vi legger grunnlaget for dette under valg av foreldredyr, samt fornuftig stresspåslag i valpeperioden. For mye stress vil kunne gi for høy produksjon av kortikosteroider i binyrebarken, og dermed et høyere grunnleggende stressnivå også i voksen alder. Med bakgrunn i dette, selger vi ikke valper som rene familiehunder eller turkompiser.

Vi anser det som vår plikt som oppdrettere å sitte inne med bred kunnskap om rasens genetikk, helse og mentalitet. Det er en forutsetning at alle avlsdyr er av sunn mental helse. Vi mener at vennlig og stødig mentalitet er grunnleggende for alt godt samarbeid, og at hunden skal fungere godt i sosiale sammenhenger og som et sentralt familiemedlem. Vi ønsker at retrieveren skal være en vennlig hund som er enkel å ha med å gjøre, og som uten problem kan arbeide sammen med andre hunder på jaktmarkene. Vi velger derfor kun å avle på hunder med stor hundetoleranse. Våre avlsdyr har kjent mentalstatus med godkjent reaksjon på skudd.

BREEDING GOALS

We wish to bring puppies to the world from a genuine interest in the toller breed, and not for profit causes. We emphasize breeding dogs who could add something positive to the breed in general. To be able to evaluate our breeding, it is essential to keep an open dialogue with our puppybyers. This means you will be bound to us throughout the puppy`s life. We want you to keep in touch with us, and will be happy to help you if any problems may occur, or if you have any questions. We do not sell puppies as pets only.

HEALTH & EXTERIOR

We only breed healthy individuals of good appearance. When it comes to exteriour we do not cultivate dogs who are extreme in one way or the other. Medium angles, medium amount of fur, good bones and strong backs are qualities we appreciate, and believe are essential for a working dog. The dogs we choose to breed are free of diseases on hips and elbows, they are genetically tested for PRA (eye-disease known in Tollers) and found A (free) or B (carrier). The dogs are also checked for other known eye-diseases. We follow the ethical regulations of The Norwegian Kennel Club, and in addition we choose to keep a higher standard than the guidelines of the Norwegian Retrieverclub. We make a lot of effort finding the right combination of dogs. We are active people ourselves, and want the dogs to also keep up with this kind of lifestyle. We therefore wish for the offspring to have healthy built bodies, suitable for the activities and physical challenges of the retriever. We strive for the offspring to have a big amount of, but also manageable, workdrive. This we hope to accomplish by choosing what we think is the right combination of dogs, and giving the puppies reasonable amount of stress to manage during the puppyhood.

MENTAL HEALTH

We believe it is our duty as breeders to possess broad knowledge about the genetics, health and mentality in the breed. Every dog we choose to breed has known mental status, and reasonable reactions towards gunshots. It is essential that the dogs bred are friendly, tolerant towards other dogs, and have a steady mentality. We believe that the Toller should be functional in social settings as well as having no problems working together with fellow retrievers in the fields.

Back To Top